Statut

STATUT FUNDACJI ZACZYTANI.ORG

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Zaczytani.org”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  Marka Kołkowskiego i
  Agnieszkę Pawlak,
  zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11 marca 2015 r., przez notariusza Hannę Strzelczyk, Repertorium A numer 583/2015, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Księcia Witolda numer 49 lok. 2.
 2. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego statutu.
 4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 5. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto wWarszawa

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji jest:

 1. działalność w zakresie wspierania społeczności polegająca na nieodpłatnym udostępnianiu im zasobów mających na celu rozwój intelektualny, artystyczny, zdrowotny, w szczególności książek,
 2. popularyzowanie czytelnictwa książek wśród dzieci, młodzieży szkolnej, studentów oraz dorosłych,
 3. zwiększanie darmowego dostępu do literatury, poprzez przekazywanie książek szkołom oraz rządowym, samorządowym i pozarządowym instytucjom działającym na rzecz oświaty, kultury, wychowania, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 4. kształtowanie szeroko rozumianej kultury czytelniczej wśród różnych środowisk,
 5. zbieranie książek od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej celem ich wykorzystania w tworzonych przy udziale Fundacji biblioteczkach,
 6. stworzenie jak największej ilości biblioteczek w Polsce i na świecie,
 7. polepszenie warunków pobytu dzieci, młodzieży i osób starszych przebywających w ośrodkach typu szpitale, hospicja, świetlice środowiskowe, domy dziecka, domy seniorów etc. przy wykorzystaniu do tego książek w tworzonych w ośrodkach biblioteczkach, przeprowadzanie remontów pomieszczeń etc.,
 8. aktywizacja społeczeństwa poprzez zachęcanie go do wolontariatu w różnych formach,
 9. pogłębienie świadomości społecznej o roli czytania w prawidłowym rozwoju dzieci a także pobudzanie aktywności intelektualnej wśród społeczeństwa,
 10. zacieśnianie więzi międzypokoleniowej poprzez wspólne działanie dzieci, dorosłych i osób starszych,
 11. wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży,
 12. wszelka działalność mająca na celu upowszechnianie literatury i pisarzy.

§ 7

W zakresie swoich celów Fundacja prowadzić będzie nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalności na rzecz integracji rasowej , wielokulturowej, religijnej,
 3. działalności charytatywnej,
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. działalności na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży,
 7. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 8. działalności na rzecz promocji idei równości rasowej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych,
 9. promocji i organizacji wolontariatu,
 10. działalności na rzecz promocji różnych dziedzin sztuki, w szczególności literatury,p
 11. promocji młodego pokolenia twórców w kraju i za granicą;
 12. popierania i promocji zdrowego stylu życia.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:

 1. Nieodpłatne przekazywanie książek różnym instytucjom, a w szczególności przedszkolom, szkołom, bibliotekom oraz innym instytucjom oświatowym, instytucjom kultury i zakładom opieki zdrowotnej,
 2. Wspieranie finansowe i rzeczowe instytucji, których celem jest działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych, a w szczególności dzieci i osób starszych,
 3. Aktywizację społeczeństwa,
 4. Prowadzenie programów mających na celu promocję czytelnictwa oraz wspomagających rekonwalescencję i powrót pacjentów do zdrowia,
 5. Przeprowadzanie badań mających na celu wsparcie merytoryczne instytucji, o których mowa w pkt 1,
 6. Podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzenia się zjawisk patologii społecznych jak i ich ograniczanie,
 7. Przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celów Fundacji oraz organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów w zakresie tych celów,
 8. Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,
 9. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
 10. Upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radiu i telewizji, i za pomocą̨ wydawnictw, wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
 11. Organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania,
 12. Organizowanie zbiórek na terenie Polski jak i poza nią,
 13. Promocje i prowadzenie wolontariatu,
 14. Edukację międzykulturową,
 15. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,
 16. Działalność sportową, edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
 17. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 18. Organizacja lub współorganizacja eventów, imprez masowych dla osób, grup, firm i instytucji.

§ 9

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000 zł złotych, inne mienie wymienione w akcie notarialnym tworzącym Fundację oraz nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów.
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z majątku Fundacji.
 5. Dochodów z przeprowadzonych przez fundację różnego rodzaju inicjatyw.
 6. Odsetek i depozytów bankowych.

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§13

 1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 14

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

Organy Fundacji

§ 15

 1. Organami fundacji są:
  1) Rada Fundatorów,
  2) Rada Fundacji,
  3) Zarząd Fundacji.
 2. Organy Fundacji powoływane i odwoływane są przez Radę Fundatorów, która składa się z Fundatorów oraz osób przez nich powołanych do jego składu.
 3. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rada Fundatorów

§16

 1. Rada Fundatorów składa się z Fundatorów i osób, które Fundatorzy wspólnie postanowią powołać do składu Rady Fundatorów.
 2. Osoby wspólnie powołane przez Fundatorów do składu Rady Fundatorów mogą być z niej usunięte na podstawie wspólnego oświadczenia Fundatorów. Mandat powołanego przez Fundatorów członka Rady Fundatorów wygasa z dniem odwołania, śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub z dniem złożenia rezygnacji.
 3. W skład Rady Fundatorów wchodzi od 1 do 5 osób.
 4. Fundatorzy nie mogą być usunięci ze składu Rady Fundatorów, poza przypadkiem rezygnacji złożonej w formie pisemnej przez Fundatora lub powołaniem za jego zgodą do składu Zarządu Fundacji albo nawiązania stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej obejmującej świadczenie pracy na rzecz Fundacji. W razie zmiany stanowiska Fundatora w sprawie uczestniczenia w Radzie Fundatorów, odwołania go ze składu lub rezygnacji z uczestnictwa w Zarządzie Fundacji lub rozwiązania stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej, dla ponownego przyjęcia Fundatora do Rady Fundatorów, wystarczające jest złożenie przez Fundatora oświadczenia o chęci uczestniczenia w Radzie Fundatorów w formie pisemnej wobec Zarządu Fundacji.
 5. Członkami Rady Fundatorów nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także członkowie Zarządu Fundacji lub osoby związane z nią stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną, jak również osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Rada Fundatorów jest statutowym kolegialnym organem nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru, o uprawnieniach nadzorczych oraz doradczych, z prawem do zgłaszania Zarządowi inicjatyw i opinii dotyczących bieżącej działalności Fundacji.
 7. Do Rady Fundatorów należy:
  1) Przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansów z działalności Fundacji,
  2) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i/lub ustalanie ich wynagrodzenia,
  3) Nadzór nad działalnością Fundacji,
  4) Nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu Fundacji w każdym zakresie jego działalności,
  5) Ocena pracy Zarządu i zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych i z działalności oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
  6) Zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
  7) Występowanie do innych organów Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  8) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
  9) Dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
  10) Powoływanie i odwoływanie członków Rady i członków Zarządu,
  11) Podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji,
  12) Inne sprawy wskazane w Statucie.
 8. Rada Fundatorów może uchwalić regulamin określający swój tryb pracy.
 9. Fundator może zostać zatrudniony przez Fundację. W takim wypadku Rada Fundatorów ustala formę oraz zasady zatrudnienia, a także wysokość wynagrodzenia. Fundator, który ma być zatrudniony w Fundacji w powyższych kwestiach nie ma prawa głosu.
 10. Rada Fundatorów w celu wykonania swych zadań jest uprawniona w szczególności do:
  1) Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  2) Dokonywania rewizji majątki oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 17

 1. Rada Fundatorów jest zwoływana w trybie doraźnym na wniosek co najmniej 1 osoby wchodzącej w jego skład.
 2. W posiedzeniach Rady Fundatorów może uczestniczyć bez prawa głosu przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 3. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków. Dla dokonania zmian w statucie oraz podjęcia decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji, wymagana jest jednomyślność i obecność wszystkich członków Rady Fundatorów.
 4. Każdy członek Rady Fundatorów ma jeden głos.

§ 18

Członkowie Rady Fundatorów mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.

§ 19

Rada Fundacji

 1. Rada składa się od jednej do dziewięciu osób, powoływanych na czas nieokreślony przez Radę Fundatorów.
 2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady albo odwołania przez Radę Fundatorów.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji, pozostawaniem w stosunku pracy lub związaniem umową cywilnoprawną zawartą z Fundacją

§ 20

Do zadań Rady w szczególności należy:

 1. opiniowanie programów działania i propozycji działań przedkładanych przez Zarząd Fundacji,
 2. tworzenie programów działania i ich propozycji dla Zarządu Fundacji,
 3. wskazywanie Zarządowi Fundacji postulowanych kierunków działań Fundacji,
 4. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
 5. występowanie do innych organów Fundacji z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, w tym min. w sprawie zmian w Statucie,
 6. wskazywanie głównych kierunków działalności Fundacji

§ 21

 1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych w trybie doraźnym na wniosek jednej osoby.
 2. W posiedzeniach Rady Fundacji może fakultatywnie uczestniczyć bez prawa głosu przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków.
 4. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
 5. Rada może wyrazić opinię we wszystkich sprawach działalności Fundacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek każdej z pozostałych organów Fundacji.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 22

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób i powoływany jest przez Radę Fundatorów w drodze uchwały na czas nieoznaczony.
 2. W skład Zarządu mogą być powoływani Fundatorzy oraz inne osoby.
 3. Członkiem Zarządu Fundacji nie może zostać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci Członka Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Rada Fundatorów.
 6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pobierać wynagrodzenia na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. Umowę z członkiem zarządu podpisuje w imieniu Fundacji osoba wskazana przez Radę Fundatorów, która określa warunki na jakich umowa ma być zawarta.

§ 23

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

 1. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 2. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 4. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania
 5. oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
 6. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.

§ 24

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego skład. Prezes Zarządu Fundacji ma decydujący głos w przypadku równowagi głosów.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieniach wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd za zgodą wszystkich swoich członków może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnienia sferą spraw należących do zadań Fundacji

Sposób Reprezentacji

§ 25

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu.